Общи условия Мебели КАН
terms-and-conditions

Общи условия Мебели КАН

Общи условия

Нашите доставки, услуги и оферти важат и за бъдещи търговски взаимоотношения, дори ако не бъдат изрично договорени повторно. Тези условия се считат за приети най-късно чрез приемането на стоката или услугата. С настоящото се отхвърлят насрещни потвърждения на купувача при позоваване на неговите Търговски условия. Отклонения от настоящите условия имат сила, само ако бъдат писмено потвърдени от нас.

Общи разпоредби
 1. mebelikan.bg има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на страницата без предварително известяване или чрез известяване на дистрибуторската мрежа.

 2. mebelikan.bg има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.

 3. mebelikan.bg има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.

 4. mebelikan.bg има право да извършва всякакви санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия, разпространява нежелана реклама или използва страницата за противозаконни цели или против обществения морал.

 5. mebelikan.bg има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира всякакви рекламни материали. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

 6. mebelikan.bg не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.
  Самият факт, mebelikan.bg е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от страницата няма да бъде следен и записван от трети страни.

 7. За предоставянето на своите услуги mebelikan.bg събира, обработва, използва и съхранява Трите имена, Област, Град, Пощенски код, Адрес за доставка и Адрес кореспонденция, Телефон за връзка - стационарен и мобилен, Актуален e-mail и данни за фактуриране, ако Потребителят желае да получи такава. Тази информация се въвежда лично от Потребителят с изричното му съгласие по време на въвеждането на данните.
  С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, mebelikan.bg събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията в страницата, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, и др.
  Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на страницата не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите когато това се изисква от оправомощените органи или в съответствие с българското законодателство.

 8. Връзки в mebelikan.bg може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Страницата не носи отговорност за съдържанието извън домейна mebelikan.bg.

Права и задължения на потребителите
 1. Потребителите имат право да ползват услугите на mebelikan.bg в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия, а така също и други общовалидни ограничения.

 2. Съдържанието, дизайнът и източниците на този уебсайт са обект на авторско право. Това право се защитава с декларация от авторите.
  Публикуваната информация е само за лично ползване. При използване на текст, снимка или елементи от страницата е задължително упоменаването на mebelikan.bg. Моля, да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други страници!

 3. Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния и вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след дадено писмено съгласие от "КАН Учтехспорт България" ЕООД.
  Потребителите на страницата нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират, предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на страницата без изричното писмено разрешение на "КАН Учтехспорт България" ЕООД.
  Потребителите нямат право да претоварват страницата с фиктивни заявки или друга информация.

 4. Потребителите на страницата нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до страницата на КАН, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват нарушаване на каквито и да е права и интереси на трети лица.

 5. Потребителите носят пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.

 6. Потребителите са длъжни да въведат вярно и пълно исканите лични данни, като носят лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на страницата.

 7. Потребителите имат право да поискат изтриване на наличните за тях лични данни позволяващи идентифицирането им като индивиди, но това ще включва и закриване на използваните от тях потребителско име и парола. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация въведена при регистрацията.

 8. Потребителите се съгласяват с това, че част от персонала на КАН, в зависимост от задълженията си, имат достъп до част или цялата от следната информация, но нямат право да ги разгласяват/разпространяват, освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи. "КАН Учтехспорт България" ЕООД гарантира за поверителността на лична потребителска информация, получена чрез тази страница без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

 9. Закупена стока може да бъде върната в 7 дневен срок, ако не е ползвана, разпечатана или с нарушен търговски вид. Разноските по връщането и застраховката на стоката са за сметка на купувача!

Цени
 1. Освен ако не е изрично споменато друго, цените са незадължителни и се основават на ценообразуващите фактори към момента. Мебели КАН си запазва правото да променя продажните си цени без изрично да известява потребителите на сайта.
  За поръчки, за които не са договорени цени, важат цените, действащи в деня на заявката. Продажните цени, както и всички оферти и калкулации са в лева, ако не е изрично договорено друго.
Условия на плащане
 1. За държавни учреждения доставка от тип „Обикновена" се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на фактурата, ако в ценовите листи не съществуват други програмно обвързани условия за плащане. За частни клиенти и фирми доставка от тип „Обикновена" се заплаща до 50% авансово, а доплащането става при доставката.
  Върху разходите за инструменти, монтаж и сходни, както и при поръчки с нетна стойност на стоката под 1000 лева не се предоставя клиентска отстъпка, освен в потвърдените от КАН особени случаи.

 2. Плащането се извършва независимо от получаването на стоката и евентуални рекламации. При просрочване на датите на плащане имаме право да начисляваме лихви за просрочване в размер на 10%/година за всеки ден забава.

Запазване правото на собственост и други обезпечения
 1. До пълното заплащане на всички претенции към купувача, също и бъдещи такива, произтичащи от търговската връзка, стоката остава наша собственост.

 2. Правото на собственост обхваща също - евентуално отнесено към съвместна част от собствеността - изделия, които е трябвало да бъдат произведени чрез преработка, смесване или свързване на изделия с нашата запазена собственост.
  В случай на препродажба на стока, представляваща наша запазена собственост(съсобственост) от страна на купувача, става валидно преотстъпването на нас на претенциите на купувача спрямо неговия получател, заедно с допълнителните права, до размера на всички претенции заедно със страничните наши претенции.
  Ако от трета страна, в частност чрез изпълнения на съдебни решения, бъдат предявени, обосновани или задействани права над предмети с наше запазено право на собственост (съсобственост), купувачът следва да ни уведоми незабавно чрез препоръчана поща, като посочи всички подробности. Всички разходи и такси, които настъпят за нас при всички - също и извънсъдебни действия за защита на нашите права, купувачът трябва да възстанови незабавно.

 3. Купувачът трябва да застрахова в достатъчна степен стоките, покрити със запазено право на собственост срещу огън и кражба. В случай на щета претенциите срещу застраховката ни се преотстъпват в размера на стойността на стоката - запазена собственост.